A Cau de Bosc

A Cau de Bosc és un projecte d’innovador paradigma educatiu on el principal eix vertebrador s’enfoca en tres dimensions intrínsecament relacionades: la natura, l’educació viva i el joc lliure.

Prenem préstec de consciència de diferents pedagogies actives on un dels punts en comú és el respecte en totes les dimensions de l’infant, fomentant la seva autonomía i creient en el seu potencial innat per aprendre. Es desenvolupa principalment al bosc i es combina amb ambients d’aprenentatge al nostre refugi.

Per què a la natura?

Concebem la natura com a mitjà d’aprenentatge amb l’experimentació directa que implica, la qual transforma l’ensenyament habitual fent que els infants participin en un pensament més profund i actiu amb tots els sentits. Entenem la natura com a una eina pedagògica pels canvis que constantment s’hi esdevenen, pels seus contrastos, per la seva curosa i variada oferta sensorial, per la seva bellesa, pels seus ritmes i cicles, per la varietat d’elements, textures i biodiversitat.

La natura posa a disposició dels infants una gran i idònia varietat d’estímuls per aprendre directament del món que els rodeja, observant-lo i interactuant amb aquest, experimentant-lo amb tot el seu cos físic, emocional i cognitiu. Els permet entendre que tota acció haurà de tenir en compte el seu ecosistema, per mantenir el seu equilibri, entenent que cada element té el seu lloc i la seva funció. Les sortides al bosc fan que els infants entenguin el sentit de tots els elements que en formen part de forma progressiva.

A Cau de Bosc connecta les tres formes possibles d’interactuar amb la natura: de forma directa amb els contactes diaris al bosc i amb experiència vicària a través de llibres com les guies de fauna i flora salvatge, els contes… La relació de forma indirecta es fa a través de l’hort, inspirat en la filosofia de la permacultura

Per què educació viva?

La nostra manera d’acompanyar a l’infant es fonamenta en l’educació viva. Aquesta es basa en l’aprenentatge autònom i vivencial, l’acompanyament emocional dels infants i el cultiu de les relacions des d’un enfocament respectuós, amorós i sistèmic.
Aquest procés es dóna mitjançant la mirada atenta, l’observació activa, la comunicació assertiva i de forma no autoritària. Per poder oferir una atenció de qualitat i personalitzada, treballem amb ratios baixes.

Per què joc lliure?

El joc lliure és la màxima expressió d’independència i autonomia. Fomenta el desenvolupament de persones amb capacitat de criteri i raonament per crèixer i viure en societat.  És espontani i implica en si mateix la motivació intrínseca de l’infant, on el grau de concentració és màxim.