Què és?

Aquest espai té com a finalitat l’intercanvi de diferents coneixements entre escoles bosc, educació viva i altres pedagogies que segueixin la mateixa filosofia. D’aquesta forma es pot fer recerca en xarxa, donar-se a conèixer i crear una sinergia per compartir informació i experiències.

Com ho fem?

A través de diferents formacions en col·laboració amb altres entitats vinculades amb l’educació a la Natura (Projectes altres, EdNa, Xebcat, Children in permaculture…)

A través de l’hort, amb diferents aportacions d’intercanvi amb la gent del municipi.

Comunitat d’aprenentatge: El fet de crear vincles amb la gent de la vila i es barregin vàries generacions, fa que tots siguin partícips de l’educació dels infants i esdevinguin forts llaços intergeneracionals creant vincles de respecte, tant dels infants cap a la gent més gran, com de la gent gran cap als infants.